Vide

Stabilo izotopu (δ18O, δ2H, δ13C) noteikšana

Stabilo skābekļa, ūdeņraža un oglekļa izotopu noteikšana dabas ūdeņu un cietvielu paraugos.

Rūpniecības un lauksaimniecības blakusproduktu otrreizējas izmantošanas iespēju izpēte

Rūpniecības (pelni, bioogle u.c.) un lauksaimniecības (kaņepju spaļi un šķiedras u.c.) blakusproduktu otrreizējas izmantošas iespēju izpēte.

Augsnes kvalitātes novērtēšana

Laboratorija var nodrošināt augsnes un grunts paraugu fizikāli-ķīmiskās analīzes.

Trokšņa piesārņojuma līmeņa mērījumi

Trokšņa līmeņa emisiju mērījumi no dažādām rūpnieciskām un sadzīves iekārtām. Mērījumu veikšana izmantojot mobilas iekārtas, rezultātu interpretācija un atbilstības novērtējums likumdošanā noteiktajām prasībām.

Trokšņa piesārņojuma līmeņa modelēšana

Trokšņa izplatības modelēšana no iekārtām apkārtējā vidē ņemot vērā iekārtu darbības specifiku, novietojumu un raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus.

Viegli gaistošo ogļūdeņražu un halogēnogļūdeņražu noteikšana (gāzu hromatogrāfija)

Viegli gaistošo ogļūdeņražu un halogēnogļūdeņražu noteikšana augsnē, sadzīves un rūpnieciskos atkritumos, notekūdeņos un citur.

Sterolu noteikšana (Gāzu hromatogrāfija)

Sterolu noteikšana bioloģiskās matricās, to izdalīšana un atdalīšana no pamatmatricas.