Vide

Dabas resursu īpašību un inovatīvu pielietojumu izpēte

Pakalpojuma grupa aptver Latvijā sastopamo dabas resursu  izpētes testus, kurus realizējot tiek iegūtas zināšanas par dabas resursa potenciālajām izmantošanas iespējām. 

Kūdras īpašību izpēte un inovatīvu pielietojumu izpēte

Kūdra ir plaši izplatīts un nozīmīgs resurss Latvijā, katru gadu tiek iegūti 1,2 mlj t kūdras. Kūdras īpašību izpēte ir nozīmīga sadaļa, lai veiktu tālāku izpētī par šī resursa potenciālajām izmantošanas iespējām.

Humusvielu izpēte (kūdra, sapropelis): izcelsme, īpašības, attīrīšana, pielietojuma izpēte

Humusvielu īpašību izpēte un humusvielas saturošu augu mēslošanas līdzekļu izstrāde. Humusvielu uzbūve nosaka to plašo praktisko pielietojumu.

Sapropeļa izpēte Latvijas ezeros: sapropeļa praktiskās izmantošanas iespējas

Sapropeļa izpēte Latvijas ezeros liek noprast par šī resursa potenciālo izmantošanu. Sapropeļa resursu pieejamība Latvijā un tā plašās izmantošanas iespējas padara to par valsts mēroga nozīmīgu dabas resursu.

Mālu īpašību izpēte un inovatīvu pielietojumu izpēte

Mālu fizikāli ķīmisko īpašību izpēte, izmantojot multiparametru metodes.

Latvijas iekšējo ūdeņu kvalitātes pētījumi

Laboratorija var nodrošināt ūdens paraugu fizikāli-ķīmiskās analīzes.

Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā izpēte

Pakalpojuma grupa gan virszemes ūdeņu izpēti, gan arī pazemes ūdeņu, tai skaitā gruntsūdens izpēti. Izpētes rezultātā var novērtēt ūdens vides stāvokli, ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības, ūdens dinamiku.

Ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā modelēšana

Matemātiskās modelēšanas rezultātā iegūts ģeoloģiskās vides trīsdimensionāls struktūras modelis un hidroģeoloģiskas modelis, kas ietver sevī pazemes ūdeņu plūsmas, sastāva un vielu pārneses modelēšanu.