Ķīmija

Antocianidīnu noteikšana (Šķidrumu hromatogrāfija)

Dabīgās antocianidīnu krāsvielas noteikšana augos, īpaši - ogās un to pārstrādes produktos.

Dinamiskās tvaika sorbcijas (DVS) analīze

DVS ļauj noteikt dažādu vielu un materiālu mitruma uzņemšanas jeb sorbcijas spēju dažādos relatīvajos mitrumos. Metode plaši pielietojama pārikas, farmācijas, materiālu u.c. nozarēs.

Induktīvi saistītās plazmas masspektrometrija (ICP-MS)

ICP-MS ir ļoti precīza, jutīga un uzticama metode metālisko, kā arī dažu nemetālisko elementu noteikšanai dažādos paraugos. ICP-MS ir īpaši piemērota gadījumos, kad nosakāmo elementu koncentrācija paraugā ir ļoti zema. Vienīgā Latvijā!

Pulvera rentgendifraktometrijas (PXRD) analīze

Pulvera rentgendifraktometriju ir ātra, efektīva un nesagraujoša metode cietu pulverveida paraugu fāžu identificēšanai un kvantificēšanai. Metode ļauj identificēt, piemēram, celtniecības materiālu sastāvu vai farmaceitisko vielu polimorfās formas.

Rentgenfluorescences spektroskopija (XRF)

Rentgenfluorescences spektriskopija ir vienkārša un ērta metode paraugā esošo elementu ar masas skaitli Z>10 (nātrijs un smagāki elementi) noteikšanai un kvantificēšanai cietos un šķidros paraugos.

Diferenciālā termiskā analīze (DTA) un termogravimetrija (TG)

Parauga analīzi veic ar DTA/TG (modeļa nr.) aparātu, temperatūras diapozonā no 20 līdz 1600 oC, inertā slāpekļa atmosfērā. Minimālais nepieciešamais parauga daudzums – 10 mg; vēlams, lai paraugs būtu pulverveidā, kas palielina analīzes precizitāti.

Hromatogrāfisko analīzes metožu izstrāde dažādu dabas vielu un bioanalītisko paraugu raksturošanai

Piedāvātās analīzes metodes priekšrocībām ir iespēja pielietot tās plašam ķīmisko savienojumu spektram un vienlaikus ļauj noteikt vairākus savienojumus.